Wyrok Sadu Apelacyjnego
w sprawie Walesa kontra Wyszkowski
 

Sygn.aktIACa 1520/10 I ACz 2003/10

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Dnia 24 marca 2011 r.

Sąd Apelacyjny w Gdańsku - Wydział I Cywilny w składzie:

Przewodniczący: Sędziowie:

Protokolant: SSA Bogusława Sieruga
SA Arina Perkowska
SA Roman Kowalkowski  
(spr.) sekretarz sądowy Małgorzata Naróg-Kamińska

po rozpoznaniu w dniu 10 marca 2011 r. w Gdańsku na rozprawie sprawy z powództwa Lecha Wałęsy przeciwko Krzysztofowi Wyszkowskiemu o ochronę dóbr osobistych

na skutek apelacji powoda i zażalenia pozwanego
od wyroku Sądu Okręgowego w Gdańsku
z dnia 31 sierpnia 2010 r. sygn. akt I C 1387/07

Zmienia zaskarżony wyrok o tyle, że:

  1.  zobowiązuje pozwanego Krzysztofa Wyszkowskiego do opublikowania w terminie 30 (trzydziestu) dni od uprawomocnienia wyroku w programie II-gim TVP w czasie emisji w godzinach od 1800 - 1815 lokalnego programu informacyjnego „Panorama" Gdańskiego Ośrodka TVP S.A. oraz w głównym wydaniu programu informacyjnego „Fakty" telewizji TVN emitowanego w godzinach od 1900 - 1930 oświadczenia następującej treści: „W dniu 16 listopada 2005 r. w programach informacyjnych „Panorama" II programu TVP i „Fakty" telewizji TVN wyemitowano moje oświadczenie, iż powód Lech Wałęsa współpracował ze Służbą Bezpieczeństwa i pobierał za to pieniądze. To oświadczenie stanowiło nieprawdę i naruszało godność osobistą i dobre  imię Lecha Wałęsy, wobec czego ja Krzysztof Wyszkowski odwołuję je w całości i przepraszam Lecha Wałęsę za naruszenie jego dóbr osobistych",

  2. znosi wzajemnie między stronami koszty procesu.

W pozostałym zakresie apelację oddala.

Oddala zażalenie pozwanego.

Znosi między stronami koszty postępowania odwoławczego.

Na oryginale właściwe podpisy.

glowna strona